SuperHuman

Olası Fütüristik Bir Hikaye

SuperHuman

GYZ, biz insanlar için daha iyi bir donanım tasarlayamaz mı?

  • 21. yüzyıl için 21 ders (Yuval Noah Harari)
  • Yaşam 3.0 (Max Tegmark)

--

--

Endüstri Mühendisi ve Maker

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store